ue 

g

 

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013

OIPOSDRU

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU

 

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Axa prioritară: 1. "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere."

Domeniul major de intervenţie: 1.3.  "Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare."

 

PROIECT

"PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORII SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE ÎN JUDEŢELE BACĂU ŞI COVASNA"

POSDRU/87/1.3/S/62339

 

BA.COV-ia

BAcauCOVasna - Instruirea adulţilor

OBIECTIVUL GENERAL

Formarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional.

OBIECTIVELE SPECIFICE

Dezvoltarea de programe de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

Dezvoltarea capacităţii cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învăţare-evaluare şi TIC  în implementarea curriculumului centrat pe competenţe.

Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice în domeniul managementului clasei şi gestionării situaţiilor de criză, la nivelul structurilor de învăţământ.

PARTENERI

 

UNIV
C
CCD

 

 

ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

1. Constituirea, instruirea şi organizarea echipei de management a proiectului.

2. Informare, promovare şi publicitate.

3. Achiziţia şi furnizarea serviciilor de auditare a proiectului conform OUG 34/2006.

4. Dezvoltarea conţinutului programului de formare profesională continuă.

5. Dezvoltarea, extinderea şi utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în formarea personalului didactic,  prin dezvoltarea unei aplicaţii informatice.

6. Acreditarea programului de formare.

7. Formarea cadrelor didactice.

8. Criterii judeţene de selecţie a grupului ţintă:

  •   cadre didactice din zone defavorizate, atât din mediul rural, cât şi urban;
  •   cadre didactice care nu au participat recent la programe de formare continuă acreditate;
  •   cadre didactice debutante;
  •   cadre didactice care au revenit din concediu de maternitate, sau de creştere copil;
  •   motivaţia de a participa la programul de formare;
  •   nivelul competenţelor privind utilizarea TIC.

9. Condiţii de înscriere:

LISTA DOCUMENTELOR (SOLICITATE DE FURNIZORUL DE PROGRAM ŞI DE AM-POSDRU),
NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA PROGAMUL DE FORMARE CONTINUĂ BACOV-IA

1. Adeverinţă de încadrare: trebuie emisă (semnată şi ştampilată) de unitatea şcolară unde cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea;(descarcati -.doc)
2. Formular de înscriere (2011.02.01_Form_înscriere_P4): completat de participant – reprezintă cererea de înscriere la programul de formare; varianta 1 este pentru Universitatea „Transilvania” Braşov;(descarcati - .doc)
3. Anexa 2 – Formular de înscriere: completat de participant – reprezintă cererea de înscriere la programul de formare; varianta 2 este pentru C.C.D. Bacău; (descarcati - .doc)
4. Anexa 3 - Formular grup ţintă: formatul tipărit se completeaza cu pixul, se semnează şi se datează pe fiecare pagină;(descarcati - .xls)
5. Anexa 4 – Declaraţie date personale: completată, datată şi semnată;(descarcati - .doc)
6. CV: completat în format Europass, datat şi semnat pe fiecare pagină, conform modelului şi indicaţiilor anexate;(descarcati - .doc) şi (descarcati instructiuni completare CV - .pdf)
7. Scrisoare de intenţie: nu este formular; fiecare participant poate avea propria variantă, datată şi semnată; sunt anexate două modele orientative;(model1 - .doc) şi (model2 - .doc)
8. Copie după actele de studii/diplomă de licenţă (din care reiese calificarea din adeverinţa de încadrare la locul de muncă): legalizată la unitatea şcolară, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de director;
9. Copie după certificatul de naştere şi, după caz, căsătorie: legalizate la unitatea şcolară, cu menţiunea „conform cu originalul”, semnate şi ştampilate de director;
10. Copie după cartea, sau buletinul de identitate;
11. Contract de şcolarizare: se completează şi se semnează de către fiecare cursant în două exemplare.(descarcati - .doc)

Nota 1: Toate documentele vor fi întocmite în două exemplare (două dosare) şi depuse la C.C.D. Bacău, în perioada 10 – 25 martie 2011;
Nota 2: Orice informaţii, sau nelămuriri legate de înscrierea la programul de formare, le puteţi formula pe adresa de mail: inscrieri_proiect_bacovia@yahoo.com.
Nota 3: Persoanele responsabile cu primirea dosarelor de înscriere, sunt: Mihaela Ciuchi, profesor -  metodist la C.C.D. Bacău şi inspectorii de specialitate - I.S.J. Bacău.

Dosarele se depun în intervalul, luni-miercuri, între orele 16.00 -18.00.

MODULELE PROPUSE PENTRU ACREDITARE:

Modulul I: Curriculum centrat pe competenţă.
Durata: 100 ore.
Nr. total de credite: 30, din care 16 pentru disciplinele obligatorii, 10 pentru disciplinele opţionale 1, 4 pentru disciplinele opţionale 2.

Modulul II: Managementul instruirii şi al clasei de elevi.
Durata: 90 ore.
Nr. total de credite: 30, din care 16 pentru disciplinele obligatorii, 10 pentru disciplinele opţionale 1 şi 4 pentru disciplinele opţionale 2.

Modulul III: Formarea competenţelor IT.
Durata: 90 ore.
Nr. total de credite: 30.

CONFERINŢA DE LANSARE A PROIECTULUI

IMAGINI DE LA LANSAREA OFICIALĂ A PROIECTULUI
SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU PROFESORI

Vineri, 5 octombrie 2012, va continua programul de formare continuă "PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - NOI COMPETENŢE PENTRU ACTORII SCHIMBĂRILOR ÎN EDUCAŢIE ÎN JUDEŢELE BACĂU ŞI COVASNA" pentru lotul de profesori.

Orarul seriilor va fi:

LOCAŢII
ORAR
LOCAŢIA I - Şcoala cu Clasele I - VIII NR. 1 Ardeoani
LOCAŢIA II - Liceul Teologic "Fericitul Ieremia" Oneşti
LOCAŢIA III - Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău
LOCAŢIA IV - Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău
LOCAŢIA V - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

 

În urma procesului de selecţie a profesorilor, au fost admişi pentru a participa la proiect, 599 de cadre didactice, grupate în cinci locaţii.

LOCAŢII
COMPONENŢA GRUPELOR
LOCAŢIA I - Şcoala cu Clasele I - VIII NR. 1 Ardeoani
LOCAŢIA II - Liceul Teologic "Fericitul Ieremia" Oneşti
LOCAŢIA III - Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău
LOCAŢIA IV - Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău
LOCAŢIA V - Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Repartiţia pe specialităţi a profesorilor admişi.

Nr. crt.

Specialităţile

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

În urma procesului de selecţie, pentru învăţământul preşcolar, au fost selectate 350 de educatoare, grupate pe trei zone.

Zona I Bacău - locaţia de formare: Colegiul Naţional Pedagogic "Ştefan cel Mare" Bacău - (vezi tabelul - .pdf)

Zona II Bacău - locaţia de formare: Colegiul Naţional "Ferdinand I " Bacău - (vezi tabelul - .pdf)

Zona III Oneşti - locaţia de formare: Liceul Teoretic "Fericitul Ieremia" Oneşti - (vezi tabelul - .pdf)

LINKURI UTILE:

NOTĂ:

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene, sau a Guvernului României.

(MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ AMPOSDRU, CAP.V.B.)